Solvabiliteitsratio

Wat zijn solvabiliteitsratio’s?

Solvabiliteit en de solvabiliteitsratio worden gezien als onmisbare factoren voor iedere, zichzelf respecterende organisatie. De termen verwijzen naar middelen die bepalen of een bedrijf al dan niet in staat is om haar vreemd vermogen-verschaffers te betalen en geven duidelijkheid in de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen op de balans en anderzijds dus het vreemd vermogen. Hieronder gaan we verder in op de vraag wat nu solvabiliteitsratio’s zijn en hoe we deze uitrekenen.

Wat is solvabiliteit precies?

Solvabiliteit draait om de wijze waarop een bedrijf haar financiële verplichtingen na weet te komen ten aanzien van de partijen die hen vreemd vermogen verschaffen. De term verwijst daarmee naar de verhouding tussen het eigen balansvermogen en het vreemd vermogen. Lees hier verder over wat solvabiliteit is.Functie
De functie van solvabiliteit is helder: je kunt hiermee nagaan of een bedrijf financieel gezond is door te controleren of ze in staat zijn verstrekkers van vreemd vermogen terug te betalen. Vergelijk het aan de hand van een lening verstrekken: deze wil je op den duur ook terug hebben. Maar tijdens het proces wil je altijd weten hoe diegene waaraan de lening is verstrekt er financieel voorstaat.

Wat zijn ratio’s?

Zo’n controle voer je, in de economische wereld, uit door middel van een ratio. Financiële ratio’s geven je een helder beeld van hoe een onderneming er voorstaat op economisch gebied. Zo zijn er liquiditeitsratio’s, rentabiliteitsratio’s én – voor dit artikel de belangrijkste – solvabiliteitsratio’s.
Solvabiliteitsratio’s
Een solvabiliteitsratio biedt dus inzichten in de financiële progressie (of juist niet) van een bedrijf. De term verwijst daarmee direct naar een bepaalde formule waarmee de financiële stand berekend kan worden. Meer specifiek gaat deze in op het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Het is dan ook geen wonder dat de formule voor het berekenen van een solvabiliteitsratio er als volgt uit ziet:Solvabiliteit bereken je door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen, vermenigvuldigd met honderd procent.

Wat zeggen de uitkomsten van de berekening?

Daarbij geldt het eigen vermogen als het bedrag wat ondernemers steken in een bedrijf. Totaal vermogen bestaat weer uit het vermogen dat reeds in de organisatie zit. Ligt de uitkomst van deze berekening ongeveer tussen de 25 en de veertig procent? Dan is de kans groot dat de bank in kwestie een organisatie aanmerkt als economisch gezond – afhankelijk van de ondernemingsvorm.

Solvabiliteit formule

Een term als solvabiliteit formule is een veel gebruikt en gehanteerd begrip in de wereld van de economie en financiën. Kort door de bocht verwijst ze naar verhoudingen binnen organisaties tussen vreemd vermogen en eigen vermogen, maar de term wordt voor meer gebruikt. Vanzelfsprekend kun je solvabiliteit berekenen aan de hand van een erg eenvoudige formule. Hoe deze tot stand komt? Lees verder!

Wat is nu solvabiliteit?

Solvabiliteit verwijst naar middelen in organisaties waarmee bedrijven aan kunnen geven of zij – op welk moment dan ook – in staat zijn vreemd vermogen-verschaffers te betalen. Daarmee draait alles op de wijze waarop en óf een organisatie haar leningen en dergelijke weet af te lossen. De verhouding tussen eigen balansvermogen en vreemd vermogen hoort daarbij logisch bij solvabiliteit.

Het nut van solvabiliteit
Het nut van solvabiliteit is dat je na kunt gaan of de organisatie waarvoor jij werkt gezond is op financieel vlak. Dat zijn ze wanneer ze (ruimschoots) in staat zijn de verstrekkers van vreemd vermogen terug te betalen.

Financiële ratio’s – wat zijn het?

Om uit te leggen hoe je solvabiliteit berekent, is het handig om te weten van financiële ratio’s in het algemeen zijn. Want ratio’s verwijzen weer naar de formules waarmee je verschillende controles berekent. Het zijn hulpmiddelen om na te trekken hoe een organisatie er financieel voor staat. Voor de liquiditeit zijn er liquiditeitsratio’s – voor de rentabiliteit zijn er, logisch, rentabiliteitsratio’s. En zo is er voor solvabiliteit natuurlijk de solvabiliteitsratio.

Wat is de solvabiliteitsratio?

Een solvabiliteitsratio verwijst naar de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen van het bedrijf ten opzichte van anderzijds het totaal vermogen. Dit bereken je allemaal aan de hand van de solvabiliteit formule.

Formule
De solvabiliteit formule houdt in dat je het eigen vermogen deelt door het totaal vermogen, vermenigvuldigd met honderd procent. Schematisch weergeven is dit: eigen vermogen/totaal vermogen x 100 procent.

Het eigen vermogen is in deze het bedrag wat door ondernemers is gestoken in de organisatie in kwestie. Het totaal vermogen is simpelweg het vermogen waarover het bedrijf al beschikte.

Uitkomst solvabiliteit formule
De uitkomst van deze formule kan het beste liggen tussen de 25 en de veertig procent. De bank merkt een bedrijf dan vaak aan als economisch gezond. Dit is vanzelfsprekend wél afhankelijk van de gekozen rechtsvorm.

Wat is solvabiliteit

Het begrip solvabiliteit duikt veelvuldig op in de economische wereld, bijvoorbeeld in studieboeken, jaarverslagen, controles en meer. Desondanks bestaat er soms nog verwarring over wat de term nu exact inhoudt. Daarom gaan we hieronder in op de definitie aan de hand van één simpele vraag: wat is solvabiliteit?

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit verwijst naar de mate waarin een bepaalde onderneming weet te voldoen aan de financiële verplichtingen, ten aanzien van de vreemd vermogen-verschaffers. Met andere woorden: het gaat hier om een zekere verhouding tussen het eigen vermogen op de balans én het vreemd vermogen.

Compensatie
Daarbij is het van belang te bepalen of er genoeg eigen vermogen op de balans staat om te compenseren voor het vreemd vermogen – vooral in het geval van liquidatie. Daarbij moet de verkoopwaarde vanzelfsprekend eerst worden bepaald. Omdat deze niet altijd even bekend is, gaat men tijdens dit zogenaamde ‘afstemmen van de liquiditeit’ vooral uit van de boekwaarden op de activa zoals vermeldt in de balans.

Wat kun je met solvabiliteit?

Solvabiliteit draait dus om de verhouding tussen het eigen vermogen op de balans en het vreemd vermogen van een bepaald bedrijf of organisatie. Die verhouding kan op meerdere manieren nuttig zijn. Van belang is allereerst de vraag of het bedrijf in kwestie beschikt over genoeg vermogen om, indien nodig, de verstrekkers van het vreemd vermogen terug te betalen. Simpel gezegd is dit te vergelijken met het terugbetalen van een lening.

Verstoringen
Het houdt dus ook in dat, wanneer een bedrijf dit bedrag niet meer heeft, het vreemd vermogen niet meer kan worden terugbetaald. In zo’n situatie spreken we van een verstoorde verhouding in het eigen vermogen, oftewel: een verstoring van de óf een verstoorde solvabiliteit.

Controle
Wanneer men in een organisatie véél aandacht besteedt aan de cijfers onder het kopje solvabiliteit, houdt dit in dat zo’n organisatie meestal in staat wordt geacht om daadwerkelijk te voldoen aan diverse verplichtingen. Dit is dan ook de meest voorname reden om solvabiliteit ten minste in de gaten te houden. Je controleert simpelweg met regelmaat of de schulden, in welke situatie dan ook, afgelost kunnen worden.

Wat is solvabiliteit niet?

Sommige organisaties zijn niet overtuigd van het nut van solvabiliteit. Dit omdat de cijfers niet nauwkeurig genoeg zouden zijn en een hoge solvabiliteit niet per se reden is voor een hoge stabiliteit.

Solvabiliteit betekenis

De betekenis van solvabiliteit

Als bedrijf heb je niet altijd voldoende financiële middelen in kas of op de bank om direct alle nieuwe investeringen te kunnen betalen en ben je dus afhankelijk van een lening van de bank. De geldverstrekker, in dit geval de bank, wil echter graag weten hoe groot de kans is dat het bedrijf uiteindelijk de lening niet terug kan betalen. Hoe groter die kans is, hoe moeilijker het zal zijn een lening te verkrijgen. Om te bepalen hoe het met de zekerheid gesteld is, gaat de bank uit van de solvabiliteit van het bedrijf. De solvabiliteit is het verschil tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dat binnen het bedrijf aanwezig is. Vaak wordt als richtlijn een solvabiliteit van 25 tot 33% genomen. 25% voor arbeidsintensieve – en 33% voor meer industriële bedrijvigheid. Deze beide percentages worden gezien als de ondergrens. Dus, wil een bedrijf geld lenen dan ziet de geldverstrekker liever een hoger percentage, aangezien dat de zekerheid vergroot.

Balans

Bij eigen vermogen denken velen direct aan geld. Bij een bedrijf is dat echter ook het pand of de panden waarin het gevestigd is, de voorraad die voorhanden is, de waarde van de inboedel, eventuele vorderingen die open staan en niet te vergeten de eventuele goodwill. Deze laatste heeft echter geen waarde zodra het de solvabiliteit betekenis aan gaat, aangezien bij een mogelijke liquidatie de goodwill geen geld zal opleveren. Bij de vaststelling van de solvabiliteit kijkt men graag naar de balans. Hoeveel eigen vermogen is hier te vinden ten opzichte van het vreemd vermogen. Onder vreemd vermogen worden leningen en andere middelen, zoals uitstaande rekeningen, begrepen. Door het eigen vermogen en het vreemd vermogen naast elkaar te zetten, kun je bepalen wat de solvabiliteit van het bedrijf is. Hoe hoger die is, des te makkelijker kan men geld lenen. Overigens geldt ook nog dat een hogere solvabiliteit met wat onderhandeling een lager rentepercentage op kan leveren, omdat de kans op terugbetaling groot is.

Liquiditeit

Bij de solvabiliteit betekenis kijkt de geldverstrekker overigens ook naar de aanwezige liquide middelen ofwel hoeveel geld er in kas is en op de bankrekening staat. Zijn de liquide middelen zwak, dan is de kans groter dat het bedrijf niet aan zijn directe verplichtingen kan voldoen en snel in moeilijkheden komen kan. Het tegenovergestelde geldt wanneer er voldoende – of zelfs ruim geld voorhanden is. Dat maakt het bedrijf meer solvabel.