Solvabiliteit berekenen

Solvabiliteit

Met solvabiliteit wordt de draagkracht van een bedrijf bedoeld. Hoe staat het met de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen ofwel, wat behoort het bedrijf zelf toe en wat is gefinancierd met leningen? Hoe hoger de draagkracht, hoe zekerder is het dat een bedrijf een lening terug kan en zal betalen. De solvabiliteit berekenen, is de wijze waarop een geldverstrekker tracht in te schatten hoeveel risico hij loopt bij het verstrekken van een lening of een andersoortige financiering. Denk bijvoorbeeld ook aan borgstelling of een bankgarantie.

Solvabiliteit berekenen

Men kan de solvabiliteit berekenen door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen en dat te vermenigvuldigen met 100%. Als voorbeeld: het eigen vermogen is 600.000€ en het vreemd vermogen 300.000€. Dan is de solvabiliteit 600.000 : 300.000 x 100% = 200%. Algemeen gesteld kan men stellen dat dit een goede solvabiliteit is. Er zijn ook andere wijzen waarop de solvabiliteit berekend kan worden, zoals de vaststelling van de totale activa ofwel de waarde van alles wat er in het bedrijf aanwezig is. Denk aan geld in kas en op de bank, de waarde van het pand en van de inboedel, van de voorraden en de kant en klare producten die nog niet geleverd zijn. Door die totale activa te delen door het aanwezige vreemd vermogen en de uitkomst met 100% te vermenigvuldigen, krijg je weer een percentage en dat is de solvabiliteit.

Balans

Tot slot is er een derde manier, waarbij de gegevens van de balans gebruikt worden. Door het totale vermogen ofwel het bedrag aan de creditzijde van de balans te delen door de totale activa ofwel het bedrag aan de debetzijde en de uitkomst wederom te vermenigvuldigen met 100% ontstaat het derde percentage. Nadat de solvabiliteit berekend is, stelt de geldverstrekker de hoogte van het te lenen bedrag vast en het te betalen rentepercentage. Is de solvabiliteit laag te noemen dan is het risico voor de bank groot en zal men eerder een kleiner bedrag tegen een hogere rente aanbieden. Is de solvabiliteit hoog dan is de kans een groot bedrag te kunnen lenen tegen gunstige voorwaarden uiteraard groter. Een bank zal overigens niet alleen de solvabiliteit berekenen, maar kijkt ook naar het aflossingsgedrag, naar de orderportefeuille en de verwachtingen op de middellange termijn. Zien die laatste gegevens er goed uit, terwijl de solvabiliteit eigenlijk niet al te hoog is, neemt de kans op een lening toe.

Blog bekijken >>